Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad binnen de Montessorischool

MR

Medezeggenschapsraad binnen de Montessorischool

De MR

De MR (Medezeggenschapsraad) is een zelfstandig orgaan dat op basis van de WMO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) een overlegpartner is van de directie.
Via deze wet wordt de inspraak van ouders op het schoolbeleid formeel geregeld. De MR bestaat uit 4 ouders (de oudergeleding) en 4 leerkrachten (de personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR; de directie is een overlegpartner. De MR komt gemiddeld zes maal per schooljaar bijeen. De data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de jaarplanning.
 
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs en financieel beleid. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Tevens kunnen MR-leden het initiatief nemen om een onderwerp
in te brengen. 
 

Moet een lid van de MR veel van onderwijs weten?

Veel ouders denken dat ze onderwijsinhoudelijke kennis moeten hebben om actief te kunnen zijn in de MR. Het leuke aan medezeggenschap in het basisonderwijs is juist dat die kennis wordt ingebracht door de leerkrachten en de directie. Verder is het onderwijs nu juist een terrein waar eenieder over kan meepraten, al is het alleen maar omdat u ooit zelf onderwijs heeft gevolgd en dus een soort ervaringsdeskundige bent. Natuurlijk is het meegenomen als u enige kennis heeft van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, Arbo of ICT, maar dat is niet noodzakelijk. Zaken als betrokkenheid, een gezonde nieuwsgierigheid, creativiteit, in staat zijn verschillende belangen af te wegen en plezier hebben in samenwerken, zijn minstens zo belangrijk.

 

Notulen MR schooljaar 2023-2024

Notulen vergadering 14-09-2023

 

GMR


Naast een MR (schoolniveau) is er een GMR. Dit is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevormd door afgevaardigden van alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting Talent. De GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over bovenschoolse activiteiten. De Montessorischool wordt in de GMR vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder (die in de MR zitten).
 

 

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!