Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ouders hebben het recht op een serieuze benadering en behandeling van hun klachten. Klachten kunnen betrekking hebben op verschillende situaties in en rond de school. Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is per 1 augustus 1998 de verplichting ontstaan voor een klachtenregeling. De klachtenregeling is op alle basisscholen ter inzage opvraagbaar bij de directie. Deze is alleen van toepassing als men met zijn klacht nergens anders terecht kan.

Hoe te handelen bij een klacht 

Algemeen:
Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met: de leerkracht, de IB-er, directie of de speciaal daarvoor aangewezen interne contactpersoon. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de externe vertrouwenspersoon of uiteindelijk worden behandeld door de Regionale Klachtencommissie Onderwijs. Onze school heeft de beschikking over een klachtenregeling. Indien intern op school geen oplossing wordt gevonden of de klacht niet naar tevredenheid van kla(a)g (st)er wordt opgelost, kan de klacht voorgelegd worden aan de klachtencommissie. De klachtencommissie neemt na ontvangst van de schriftelijke klacht deze - mits de klacht qua termijn en inhoud - ontvankelijk is, in behandeling. Beide partijen (kla(a)g(st)er en school) worden altijd in de gelegenheid gesteld hun mening te geven (hoor en wederhoor). Na behandeling van de klacht, doet de Klachtencommissie uitspraak en geeft een advies aan het bestuur van de school. Het bestuur van de school beslist uiteindelijk wat er met dit advies gebeurt. De klachtencommissie heeft een eigen klachtenregeling die ter inzage ligt bij de school en het schoolbestuur, Stichting Talent. (Nieuwstraat 23-a, 1621 EA Hoorn) Ook is deze in te zien op de website: www.onderwijsgeschillen.nl. De school heeft in haar organisatie een aantal functionarissen aangesteld die preventief en curatief meehelpen om de veiligheid en de kwaliteit in de school op een goede wijze uit te voeren.

1. Interne contactpersoon: 
De interne contactpersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de interne contactpersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne contactpersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. Als interne contactpersoon is Lonneke Tol (tevens intern begeleider) benoemd.

2. Coördinator anti-pesten: Dit is het aanspreekpunt waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden. Tevens is dit de coördinator van het anti-pestbeleid op school. Deze taak is in handen van Suzanne Solognier (gedragsspecialist)

3. Aandachtsfunctionaris: Dit is de bewaker van de interne procedure van de school m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling, signaleren en verwijzen. Hiervoor is Karin Jonker (tevens intern begeleider) aangesteld.

4.Externe vertrouwenspersoon: Een externe vertrouwenspersoon heeft vooral een taak in de opvang en hulpverlening. De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, interne contactpersonen en leerkrachten.
Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla (a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen.
Voor onze school zijn mevrouw I. Ursem en mevrouw E. Labree de externe vertrouwenspersonen. Ze zijn werkzaam bij de GGD Hollands Noorden.

Bereikbaarheid: De externe vertrouwenspersonen kunt u schriftelijk dan wel telefonisch bereiken. U kunt een brief sturen waarin u uw klacht vermeldt. Vergeet hierin a.u.b. niet uw telefoonnummer te vermelden, zodat u terug- gebeld kunt worden. Bij het gebruik van dit adres geldt binnen de GGD een speciaal protocol voor behandeling van post en archivering ter bescherming van de privacy van betrokkenen. U kunt de externe vertrouwenspersoon op werkdagen ook bellen. Het telefoonnummer is: 088 - 0100550 In de schoolvakanties kan het voorkomen dat de bereikbaarheid minder. Het postadres is: Postbus 9276 1800 GG Alkmaar.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!